สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างไฟล์นั้นจำเป็นต้องมีระบบการจัดการไฟล์ที่ดี เพื่อให้สามารถเรียกใช้และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายการจัดหมวดหมู่ไฟล์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ 1 วิทยาการคำนวณ หน่วยที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์
เรื่อง การจัดการไฟล์ (1) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน นายสิปปกร ศรีพรหมทอง