สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ตัวต้านทานปรับค่าได้ปรับค่าความต้านทานทำได้โดยการหมุนปุ่มปรับค่าความต้านทาน ทิศการหมุนเพื่อปรับค่ามากน้อยตามต้องการ

2. ตัวต้านทาน  LDR มีค่าปรับเปลี่ยนได้ตามปริมาณแสงที่ตกกระทบ LDR

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทดลองและสรุปหลักการการทำงานของตัวต้านทานแปรค่าได้

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง ตัวต้านทานแปรค่าได้
เรื่อง ตัวต้านทานแปรค่าได้ 18 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.