สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ตัวต้านทานทำหน้าที่ต้านการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า ตัวต้านทานมีค่ามากกระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อยหลอดไฟสว่างน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายสมบัติตัวต้านทานและการทำงานของตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง หน้าที่ตัวต้านทาน
เรื่อง หน้าที่ตัวต้านทาน (2) 15 ก.ย. 63