สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานมีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์มกล่าวคือ ความสัมพันธ์ของ ความต่างศักย์ ความต้านทาน และกระแสไฟฟ้า สามารถเขียนได้เป็น ความต่างศักย์ = ความต้านทานXกระแสไฟฟ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายกฎของโอห์ม และการคำนวณกฎของโอห์มได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

         

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง กฎของโอห์ม
เรื่อง กฎของโอห์ม (1) 21 ส.ค. 63