สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. เมื่อเพิ่มความต่างศักย์มากขึ้นหลอดไฟสว่างมากขึ้น จะมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในวงจรมากขึ้น สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้จากแอมมิเตอร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทดลองและสรุปวิธีการวัดกระแสไฟฟ้าและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความสว่างของหลอดไฟและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง การวัดกระแสไฟฟ้า
เรื่อง การวัดกระแสไฟฟ้า (1) 11 ส.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.