สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวตรง การตกแบบเสรี เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งซึ่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.อธิบายความเร็วของวัตถุที่ตกในแนวดิ่งด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้อย่างถูกต้อง

2.อธิบายผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุได้

3.นักเรียนสามารถทดลองการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา สังเกตและจดบันทึกได้อย่างถูกต้อง

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ
เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)