สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ในครอบครัวในชีวิตประจำวันต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองที่จำเป็นต่องานที่เลือก ความมั่นคงของสถานประกอบการและประเมินทาง เลือกอาชีพอย่างมีหลักเกณฑ์ตลอดจนการหาตำแหน่งหรืองานว่าง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดความมั่นคงของอาชีพและมีความสุขในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                           

ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นข้อมูล ความหมาย และประเภทของอาชีพ       

2.ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

  2.2 แบบประเมินผลงาน

  2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
ชั่วโมง ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และประเภทอาชีพ 17 ส.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)