สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และมีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะในการแสวงหาความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์   สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะทำให้การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ว่าด้วย งานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                           

ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

2. ลงมือปฏิบัติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตามแผนงานที่วางไว้ได้         

3. นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม                

4. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน            

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

  2.2 แบบประเมินผลงาน

  2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”

 

               

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
ชั่วโมง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (1) 1 มิ.ย. 63 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)