สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่าพีระมิด

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม  มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า กรวย รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้ง อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบของพีระมิด กรวยและทรงกลมได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบงาน

 2. เครื่องมือ

     2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

     2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

 3. เกณฑ์

     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

     3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง พีระมิด กรวย และทรงกลม
เรื่อง พีระมิด กรวย และทรงกลม 19 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)