สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่ระนาบที่ขนานกัน

และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่า ปริซึม

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน

และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ

กับฐานเสมอเรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบของปริซึมและทรงกระบอกได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

     2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

     3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง ปริซึมและทรงกระบอก
เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก 18 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)