สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่ มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว ๑.๒ ป.๑/๒

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาดและปลอดภัย

2. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการดูแลรักษาส่วนของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เรื่อง เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)