สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่ต่าง ๆ และทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่เป็นปกติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว ๑.๒ ป.๑/๑

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนอธิบายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เรื่อง เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 19 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)