สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ เช่น สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยสารอาหารให้มีขนาดเล็ดลง โดยแต่ละส่วนภายในของร่างกายทำหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เรื่อง เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 9 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)