สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขนและมือ ขาและเท้า โดยแต่ละส่วนของร่างกายทำหน้าที่แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนสามารถบรรยายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เรื่อง เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)