สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในร่างกายมีหลายส่วน เช่น สมอง กระดูก หัวใจ ปอด ลำไส้ กระเพาะอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนสามารถสังเกตและระบุลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายในของร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เรื่อง เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)