สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การทำงานของระบบสืบพันธุ์ มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การ มีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ.พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด

มฐ.พ 1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

สาระที่2

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ.พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด

มฐ.พ 2.1 ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สาระที่ 4

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ.พ 4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ การป้องกัน โรคและสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด

มฐ.พ4.1  ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

สาระที่ 3

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ. ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

มฐ. ท 3.1ป.6/4  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา

 

สาระที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ. ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

มฐ. ศ 1.1  ป.6/7  สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

ประเด็นเนื้อหา

          1. ความสำคัญ หน้าที่ โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

          2. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

          3.ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการได้  

2. ยกตัวอย่างระบบและอวัยวะที่สำคัญของระบบสืบพันธุ์ ได้

3. วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   

4. อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและแสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

5. นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินความรู้เรื่อง ระบบสืบพันธุ์

4. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา รหัสวิชา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (1) 18 พ.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)