สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้รู้ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  ตลอดจนเหตุการณ์ที่พบเห็นด้วยตนเอง  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมจะทำให้เกิดการเลือกบริโภคข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้

2. บอกวิธีจัดเก็บข้อมูลได้

3. รวบรวมข้อมูลที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          - สังเกตพฤติกรรมการเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับบการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (1) 21 พ.ค. 2563 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบการสอน)