สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์คำและ โครงสร้างประโยคในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
ต1.2 ป.4/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว
ต1.3 ป.4/3 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์ได้
2. สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบและไม่ชอบทำได้
3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนในครอบครัวชอบและไม่ชอบทำได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
2 ประเมินการเขียนบรรยาย
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง All About Me (Hello! My Name is Mary) วันที่ 18 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)