สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภคมีหลักการในการเลือก ซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยคำนึงถึงหลัก 3 ป คือ ปลอดภัย ประโยชน์ ประหยัด และวิธีการเลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆให้ได้อาหารที่สดใหม่มีคุณภาพดี เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร          

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเลือกซื้ออาหารได้ถูกต้อง

2. อธิบายวิธีการเลือกซื้ออาหารได้อย่างถูกต้อง

3. เห็นความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค

การวัดผลและประเมินผล

      สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อบริโภค 24 มิ.ย. 2563 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์