สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การซักทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ และการซักทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้า เพื่อช่วยเสื้อผ้า สะอาดและมีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นาน ๆ โดยไม่ต้องซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีซักทำความสะอาดเสื้อผ้าได้

2. อธิบายวิธีการซักเสื้อผ้าด้วนมือ และการซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าได้

3. ใช้ทักษะการซักเสื้อผ้าด้วยมือได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

    1. สังเกตพฤติกรรม

    2. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (3) 17 มิ.ย. 2563
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์