สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยการเย็บผ้าด้วยมือ ด้วยวิธีการสอย เพื่อช่วยให้มีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นานๆ โดยไม่ต้องซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการเย็บผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าได้

2. อธิบายวิธีการเย็บผ้าและซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการสอยได้

3. ลงมือเย็บและซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการสอยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (2) 10 มิ.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์