สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การดูแลรักษาความสะอาดซ่อมแซมและจัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ทำให้มีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นานโดยไม่ต้องซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกกวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

การวัดผลและประเมินผล

       1. สังเกตพฤติกรรม

       2. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1) 27 พ.ค. 2563
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์