สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน  ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวัน เวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส12102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง เรียนรู้วันเวลา
เรื่อง เรียนรู้วันเวลา (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)