สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การเคลื่อนที่และสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจำแนกได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิต ด้วยแบบประเมิน (K)

2. ประเมินความรู้ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม (P)

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มด้วยแบบ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (3) วันที่ 25 พ.ค. 2563 (มีใบงาน)