สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่สนใจที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในยามว่าง ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ต 1.1 ป.6/4  บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

      ต 2.1 ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านจับใจความสำคัญเรื่องราวสั้น ๆ ได้
  2. บอกความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์3
  2. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Reaction and Free Time
เรื่อง Fun Activities 25 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง