สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อาจใช้คำ ข้างซ้าย ข้างขวา ข้างหน้า ข้างหลัง ถัดจาก ระหว่าง.......กับ ตั้งแต่......ถึง.....

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่า ข้างซ้าย ข้างขวา ข้างหน้า ข้าหลัง ถัดจาก ระหว่าง.......กับ ตั้งแต่......ถึง...

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.29
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (2) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและเพลงประกอบการสอน)