สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         อวัยวะภายในร่างกายมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีความสำคัญที่นักเรียนต้องดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกาย

2.อธิบายการดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกาย

3.บอกความสำคัญของอวัยวะภายในร่างกาย                      

4. ปฏิบัติการดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563
ชั่วโมง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน
เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายใน (1) 21 พ.ค. 63