สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

2. การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

3. การเขียนจำนวนในรูปกระจาย หลักและค่าของเลขโดดในหลักสิบ หลักหน่วย

4. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

5. ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจานวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1 การนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

2 การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย หลักและค่าของเลขโดดในหลักสิบ หลักหน่วย

4 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

5 ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจานวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบทดสอบ
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 26 มิ.ย. 63 (มีใบงานและเพลงประกอบสื่อการสอน)