สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

11 = 10 + 1 12 = 10 + 2           13 = 10 + 3 14 = 10 + 4

15 = 10 + 5 16 = 10 + 6           17 = 10 + 7 18 = 10 + 8

19 = 10 + 9 20 = 20 + 0

การเขียนในลักษณะนี้เรียกว่าเขียนจานวนในรูปกระจาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

11 = 10 + 1 12 = 10 + 2           13 = 10 + 3 14 = 10 + 4

15 = 10 + 5 16 = 10 + 6           17 = 10 + 7 18 = 10 + 8

19 = 10 + 9 20 = 20 + 0

การเขียนในลักษณะนี้เรียกว่าเขียนจานวนในรูปกระจาย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.19
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 16 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)