สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-  เราสามารถบอกจำนวนสิ่งต่างๆ ได้จากการนับ

- จำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งต่างๆ เช่น ดินสอ 12 แท่ง ไม้บรรทัด 17 อัน

- สิบ สิบเอ็ด สิบสอง ... เป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจากสิบ และนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง ตามลาดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนสามารถนับและแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 1.16
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 11 มิ.ย.63 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)