สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และตัวเลขไทย ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน เขียนตัวหนังสือเป็น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ 10

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 - เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

 1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรุ้

 1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

 2.1 แบบฝึกหัด 1.1

 2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3.เกณฑ์

 3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 3.2 คะแนนรวมด้านทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)