สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดนตรีพื้นบ้านของไทย  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของไทยได้สร้างสมไว้เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นไทย  สมควรที่คนไทยจะภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบำรุงส่งเสริมและรักษาให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

2.จำแนกเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

3.เล่าถึงดนตรีพื้นบ้านของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินความรู้เรื่อง  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์

2.ประเมินทักษะการจำแนกและการสังเกตเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละภาค

3.ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1)
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1) วันที่ 18 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล