สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันได้จากการมอง โดยไม่ต้องนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดปรสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวน 6 ถึง 10 ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องนับ
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมาย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจใบกิจกรรม

2. เครื่องมือ
     2.1 ใบกิจกรรม 1.2
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 28 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)