สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ส 3.1 ป.6/1 อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้  

  1. บอกประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้
  2. ยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ประเมินจากใบงานที่01
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง ประโยชน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 21 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)