สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ผู้ผลิตมีคุณภาพผลิตสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ มีความปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส3.1 ป.6/1 การผลิตสินค้าและบริการต้องคำนึงคำนึงถึงความคุ้มค่าในการผลิต

จุดประสงค์

       บอกบทบาทของผู้ผลิตได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ใบงานที่02
  2. ประเมินจากแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง บทบาทผู้ผลิต 20 พ.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)