สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การผลิตสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการผลิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ส 3.1 ป.6/1 อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ

จุดประสงค์

                 1. บอกปัจจัยการผลิตได้

                 2. บอกความหมายของการผลิตสินค้าและบริการได้

                 3. แยกประเภทของสินค้าและบริการไ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.
ชั่วโมง การผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง การผลิตสินค้าและการบริการ 19 พ.ค. 2563