สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านในใจเพื่อจับใจความ  ถือเป็นทักษะสำคัญที่คนใช้อ่านเพื่อการสื่อสารมากที่สุด  เพราะการอ่านในใจเพื่อจับใจเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาหาความรู้  จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญจนสามารถจับใจความสำคัญในงานเขียนทุกประเภท  การอ่านในใจที่ดีจะต้องสามารถจับใจความและเก็บเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องจากการอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เพียงย่อ ๆ แต่ได้ใจความสมบูรณ์  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้    1. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

2. อธิบายข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านได้

ทักษะ    

1. นำข้อคิดจากการอ่านการอ่านนิทานพื้นบ้านไปใช้ชีวิตจริงได้

เจคคติ

มีมารยาทในการฟังและดู มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน (3) วันที่ 1 มิ.ย.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์