สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมายของข้อความหรือเรื่องเพื่อแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น  อะไรถูก  อะไรผิด  เพื่อให้การรับสื่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ดังนั้นการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  หมายถึง  การอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร  และเมื่ออ่านจบแล้วต้องแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง  อะไรคือความคิดเห็น  อะไรถูก  อะไรผิด  ถ้าผิดก็ต้องทราบว่าผิดอย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้    

1. การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

2. การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ทักษะ    

1. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

2. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

เจคคติ

มีมารยาทในการฟังและดูมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

 2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (2) วันที่ 26 พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์