สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกอ่าน ฝึกเขียน ตลอดจนถึงการสะกดและรู้ความหมายของคำในบริบทต่างๆ  คำที่มี  ร  ล เป็นพยัญชนะต้น และคำควบกล้ำที่ ร ล เป็นอักษรควบ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาและมารยาททางสังคม ช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. การอ่านคำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้นได้

2. การอ่านและเขียนคำควบกล้ำได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. อ่านและเขียนคำที่มี ร ล  เป็นพยัญชนะต้นได้

2. อ่านและเขียนคำควบกล้ำได้

เจคคติ

มีมารยาทในการอ่านการเขียน          

การวัดผลและประเมินผล

1. การอ่านและเขียนคำ ประโยค

2. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) วันที่ 20พ.ค.63 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์