สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสะกดคำนั้น จำเป็นต้องรู้จักการผันวรรณยุกต์ ซึ่งการผันวรรณยุกต์จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องไตรยางค์ และคำเป็น คำตาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1บอกและอธิบายคำในมาตรา ก กาและคำในมาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตราได้

2. บอกการผันอักษรได้

3. อธิบายการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน การเขียนคำในมาตราตัวสะกด การผันอักษรและการคัดลายมือ

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน ใบความรู้)