สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผันอักษร คือการเปลี่ยนแปลงเสียงคำตามรูปวรรณยุกต์ที่ปรากฏดังนั้นการผันอักษรจึงต้องเข้าใจเรื่องไตรยางศ์จึงจะทำให้การอ่านและเขียนคำได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1อ่านและเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษร 3 หมู่ คำที่มีตัวสะกดและและไม่มีตัวสะกดได้ถูกต้อง

2. บอกการผันอักษรได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน การเขียนคำในมาตราตัวสะกด การผันอักษร

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) วันที่ 18 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอ)