สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบเช่น การจัดทำเป็นรายงาน หนังสือเล่มเล็ก โครงงาน ฯลฯ ก่อนจะนำเสนอจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดระบบข้อมูลให้เรียบร้อย เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นได้

 2. บอกรูปแบบการนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นของท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1)
เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1) 26 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น