สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตด้วยวิธีการจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น