สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็นการแบ่งช่วงเวลาโดยกำหนดให้เชื่องโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้  แบ่งยุคสมัยทางประวัตศาสตร์ตามลักษณะหลักฐานออกเป็น 2 สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจแผนผังความคิด เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 29 พ.ค.2563
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น