สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและการใช้ช่วงเวลาทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจใบงานเรื่องการใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์
เรื่อง การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์ 22 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น