สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย  มีการผลิตสินค้า และบริการอย่างหลากหลายเพราะมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งอาชีพสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตในชุมชนที่มีความสำคัญ เช่น อาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออาชีพค้าขาย  หัตถกรรม  และการบริการ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของเศรษฐกิจชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เศรษฐกิจในชุมชน (1)
เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน (1) 24 มิ.ย.2563 (มีแบบทดสอบ วิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น