สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรื่อง หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 22 มิ.ย.2563 (มีใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น