สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีก่อให้เกิดผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความจำเป็นของทรัพยากรได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร
เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร 18 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น