สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สหกรณ์มีหลักการสำคัญและประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง สหกรณ์ หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
เรื่อง สหกรณ์ หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 10 มิ.ย.2563 (มีใบงาน วิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น