สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันขององค์การเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ฟัง พูด และ อ่าน/เขียน สินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. การเขียนชื่อสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและอังกฤษ
เรื่อง การบันทึกสินค้าในตลาดนัดด้วยภาษาไทยและอังกฤษ 9 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น